Tianhou Temple

Très beau temple dans le centre de la ville

Situation

Taitung

  • Tianhou Temple
  • Railway Art Village
  • Long Feng Bao Yu Pagoda

Taiwan

  • Beitou
  • Jinguashi
  • Taitung
  • Juifen
  • Lukang
  • Hualien-Taitung
  • Ruifang