kasuga taisha

Kasuga-taisha est un sanctuaire shinto – mausolée de la famille Fujiwara

Situation

Nara

  • kasuga taisha

Japon

  • Kyoto
  • Kyoto - Temples
  • Shirakawa-go
  • Kobe
  • Tokyo
  • Nagoya - Japon
    Nagoya