Hirano-jinja

Sanctuaire shinto connu pour ces cerisiers

Situation

Kyoto - Temples

 • Kinkaku-ji
 • yasaka-jinja
 • Ryozan Kannon
 • Ryoan-ji
 • Otoyo-jinja
 • Hirano-jinja
 • Kiyomizu-dera
 • Daitoku-ji
 • Ginkaku-ji

Japon

 • Kinkaku-ji
 • yasaka-jinja
 • Ryozan Kannon
 • Ryoan-ji
 • Otoyo-jinja
 • Hirano-jinja
 • Kiyomizu-dera
 • Daitoku-ji
 • Ginkaku-ji